Vind mijn traject Vind mijn traject

Veelgestelde vragen (FAQ)

We denken dat we alles weten over de RAVeL... tenminste, dat hopen we! In onze FAQ lees je alles over enkele aandachtspunten en kleine verduidelijkingen. Zo willen we vermijden dat je soms moet wachten op een antwoord...


Is de RAVeL een fietspad ?
 • Nee. De RAVeL is een netwerk van openbare wegen dat beheerd wordt door het Waals Gewest. Het is gereserveerd voor voetgangers, fietsers en ruiters. Het verkeer op de RAVeL wordt geregeld door artikel 22quinquies van de wegcode.

Onder een fietspad verstaan we dat deel van de openbare weg dat bestemd is voor het verkeer van fietsen en tweewielige bromfietsen van klasse A, aangeduid door de borden D7, D9 of door de wegmarkeringen, zoals bedoeld in artkel 74 van het verkeersreglement .


Zijn alle RAVeLs toegankelijk voor ruiters ?
 • Nee

Het verkeer op de RAVeL wordt geregeld door artikel 22quinquies van de wegcode met betrekking tot verkeer op wegen gereserveerd voor voetgangers, fietsers en ruiters". Alleen die categorieën van gebruikers, waarvan het symbool op de borden F99a of F99b bij de toegang wordt weergegeven, mogen op deze wegen rijden". Daarom zijn alleen die delen van de RAVeL waar het symbool van ruiters op het bord F99a of F99b vermeld is, toegankelijk voor ruiters. Om veiligheidsredenen is het voor ruiters in het algemeen verboden om op jaagpaden of smalle wegen te rijden. Merk op dat er op de RAVeL geen voorspannen toegelaten zijn.


En hoe zit het met mensen met beperkte mobiliteit?

 • «Zijn gelijkgesteld aan ‘voetgangers’: personen met een kruiwagen, kinderwagen of rolstoel of alle andere motorvrije voertuigen die niet meer plaats nodig hebben dan voetgangers. Dat geldt ook voor personen die met een gewone of een elektrische fiets of met een tweewielige bromfiets aan de hand stappen

Is de RAVeL verboden voor alle gemotoriseerde voertuigen?

 • Normaalgesproken wel
 • Het principe van de RAVeL is om autoloze wegen aan te bieden. Toch zijn gemotoriseerde voertuigen niet verboden op het hele netwerk. Er zijn inderdaad afwijkingen voorzien in artikel 22quinquies van het verkeersreglement:

"Ook toegelaten op deze paden zijn:

 • voorrangsvoertuigen (politie, ambulance, brandweer), wanneer de aard van hun opdracht gerechtvaardigd is;
 • wanneer de beheerder van deze wegen toestemming verleend heeft, onder specifieke voorwaarden:
 • voertuigen die gebruikt worden voor de bewaking, de controle en het onderhoud van deze wegen;
 • voertuigen van omwonenden en hun leveranciers;
 • voertuigen van vuilnisophaaldiensten.

We herinneren je eraan dat de snelheid op de RAVeL beperkt is tot maximaal 30 km per uur.


Zijn elektrische fietsen toegestaan op de RAVeL?

 • De F99a- of F99b-borden die op de RAVeL staan, bakenen duidelijk de zones af waarop voetgangers en fietsers altijd zijn toegestaan.

De term «fiets» wordt in artikel 2.15.1 van de Wegcode gedefinieerd als "elk voertuig met twee of meer wielen, aangedreven door pedalen voor een of meer personen en niet uitgerust met een motor, zoals een fiets, driewieler of vierwieler. Ook fietsen, uitgerust met een elektrische motor met een nominaal vermogen van maximaal 0,25 kW, waarvan de voeding geleidelijk wordt verminderd en onderbroken wordt wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/h bereikt of eerder wanneer de bestuurder stopt met trappen, worden als fiets beschouwd». Elektrische fietsen die aan deze criteria voldoen, zijn toegestaan op de RAVeL.


Zijn driewielers en vierwielers (go-carts) toegestaan op de RAVeL?

 • Nee, want driewielers en vierwielers worden niet genoemd in artikel 22quinquies van de Wegcode, in tegenstelling tot artikel 22octies (wegen gereserveerd voor landbouwvoertuigen). Als drie- en vierwielers echter minder dan 1 meter breed zijn, kunnen ze gelijkgesteld worden met een fiets en kunnen ze dus op de RAVeL rijden. Dit is logisch. Als ze breder zouden zijn, zouden ze andere gebruikers kunnen storen.

Zijn pedelecs toegestaan op de RAVeL?

 • Nee, omdat het symbool voor pedelecs niet wordt weergegeven op de borden F99a of F99b die de RAVeL afbakenen. Bovendien kunnen deze snelle elektrische fietsen andere RAVeL-gebruikers in gevaar brengen of hinderen. Ze voldoen dan niet langer aan artikel 22quinquies van de Wegcode.

Zijn er op de RAVeL segways, elektrische scooters en elektrische rolstoelen toegestaan?

 • Segways, elektrische scooters en elektrische rolstoelen zijn toegestaan op de RAVeL, mits ze een maximale breedte van 1 meter hebben en hun maximum snelheid 25 km/u is.

Kan de RAVeL worden gesloten?

 • Ja, bij noodmaatregelen, werkzaamheden aan de weg, bouwwerken of grote infrastructuurwerken. Bovendien kan de burgemeester van de gemeente waar een RAVeL passeert en die van mening is dat er tijdens een evenement gevaar bestaat voor de openbare veiligheid op een weg, zoals de RAVeL, bij wijze van uitzondering en onder zijn verantwoordelijkheid deze weg tijdelijk sluiten door middel van een politiebevel. De duur van de sluiting is beperkt tot de tijd die strikt noodzakelijk is en de aanvrager moet de nodige signalisatie aanbrengen voor een wegomlegging.

De RAVeL en de jacht

 • Artikel 13 van het bosbouwwetboek bepaalt dat het gebruik van de RAVeL wegen niet mag verboden worden tijdens een jacht. De RAVeL moet dus openblijven. De SPW Mobilité en Infrastructures ondersteunt dit principe.

Tijdens het jachtseizoen blijft de RAVeL dus toegankelijk. Verlaat voor jouw eigen veiligheid zeker het RAVeL pad niet wanneer er in de omgeving een jacht bezig is. Deze wordt meestal aangekondigd met een bord, waarop de data van de jacht staan en het symbool van een jager op een gele achtergrond chasse_jaune_01.jpg. Als het jachtsymbool op een rode achtergrond staat chasse_rouge_01.jpg, is de doorgang verboden.


Als ik op de RAVeL een probleem ondervind (gebrek aan onderhoud van de begroeiing, afval, slechte wegen of verouderde verkeersborden, gevaarlijke plek, enz.), waar kan ik dit signaleren ?

U kunt een mail sturen naar : ravel.dgo1@spw.wallonie.be.

frisepicto